અંતર નીકળે..........!

 

આંખો ચૂવે તો એ જ અંદર નીકળે
વરસો પછીયે કોઇ ભીતર નીકળે
કદથી કદી તેની ઉપેક્ષા કર નહીં,
ક્યારેક તો બિંદુ સમંદર નીકળે !
તારા હસ્ત હો એ છતાં સાચવ જરા
કોણે ખબર એ હાથ ખંજર નીકળે !
જેની કનેથી નાવ આ પાછી વળે ,
એ શક્ય છે કે એ જ બંદર નીકળે
રૂપ સરખા હોય તેથી શું વળી ?
સરખા જ શબ્દોમાંય અંતર નીકળે !!

 

  • કિશનસિંહ પરમાર

000000000

***