અનુક્રમણિકા

 1. નદીને : હરીશ મહુવાકર
 2. A RUMINATION: K.S.Dave
 3. વાસંતી વાયરો આયો: નરેશ જાદવ
 4. ગઝલ: કિશનસિંહ પરમાર
 1. લઘુકથા- જતન : નસીમ મહુવાકર
 1. The English Teacher and its Spiritual and Philosophical Context: Dr. Narendra K. Patel
 2. મનોવૈજ્ઞાનિક સંદર્ભોથી સભર વાર્તા ‘સૂરદાસ’: ડો.વિશ્વનાથ પટેલ
 3. જીવન-આકાશનાં વાદળોમાં રંગ પૂરાવા મથતી ઈરાની કથા ‘રંગ રંગ વાદળિયા: પ્રા.વિપુલ કાળિયાણિયા
 4. ‘ મારા દશ હજાર હાઇકુ ‘ ઉર્ફે હાઇકુનો સાગર: પ્રા. દક્ષા દિનેશ ભાવસાર
 5. કળીને કળવા ‘ચપટી ઉજાશ’: ડૉ. અર્ચના જી.પંડ્યા
 6. ‘અશ્વપાલ, પીંગળા અને કાનાજી’-વાર્તાવિશ્વ: પ્રા.અનિતા પાદરિયા
 7. ગીતા હિન્દુસ્તાનનું કુરાન છે અને કુરાન અરબસ્તાનની ગીતા છે: ડૉ. સંજય મકવાણા
 8. અનુવાદ અને સમુહમાધ્યમો: ડૉ. નરેશ શુક્લ