યાદ એની આવશે, તો ?
એક આંધી લાવશે, તો ?
ફૂલ થૈને આવશે, તો ?
જાત ને મ્હેકાવશે, તો ?
પાસ એ, ના આવશે, તો ?
દૂરથી તડપાવશે, તો ?
તું ભલે માને નહીં, પણ;
પ્રેમથી સમજાવશે, તો ?
જે તને મોઢે નથી, 'અનિ';
એ ગઝલ ફરમાવશે, તો ?

- અનિરૂદ્ધસિંહ ગોહિલ


Home    ||   Editorial Board    ||    Archive   ||  Submission Guide   ||   Feedback   ||  Contact us   ||  Author Index