અનુક્રમણિકા

સંપાદકીય
પદ્ય
  ગઝલ : અનિરૂદ્ધસિંહ ગોહિલ
 

ગઝલ : શ્રોત્રિય મૌલિક

    હોઠે ન લે... (ગઝલ) : યોગેન્દુ જોષી
 

ગઝલ:  કુલદીપ કરિયા

ગદ્ય
    એક ઔર ધરતીકંપ... : નિલમ દોશી
    ગુજરાતી ભાષાની પહેલી ટૂંકી વાર્તા - ગોવાલણી : મલિયાનિલ

આસ્વાદ-સમીક્ષાલેખ

   

લાભશંકર ઠાકરના આદર્શ એકાંકીઓ વિશે : નરેશ શુક્લ

   

‘ગાંઠ છૂટયાંની વેળા’ આદિવાસી સમાજજીવનની વ્યથા-કથા : ડૉ. શિવાંગી પંડ્યા

   

કાવ્યાસ્વાદઃ આત્માને ઇચ્છાનું વળગણ : અજિત મકવાણા

જાત સાથે વાત - સુમન શાહHome    ||   Editorial Board    ||    Archive   ||  Submission Guide   ||   Feedback   ||  Contact us   ||  Author Index