ગઝલ

 

એક-બે પીંછા મઢાવી જોઈએ,
એમ પંખીને મનાવી જોઈએ.

શક્ય છે કે કોઈ આવે પણ ખરું.
બારણે તોરણ લગાવી જોઈએ.

આ સમયનો ક્યાંક ભેટો થાય જો,
તો જરા પાછો વળાવી જોઈએ.

એ નદીની રેતમાં બેસી અને,
ચાલ પાછું ઘર બનાવી જોઈએ.

જીવને આ શું થયું છે..ચાલને,
આપણે ફોટો પડાવી જોઈએ.

કોણ સૂતું છે અહીં આ ભીતર ?
લાવ થોડું હચમચાવી જોઈએ.

છે નિલામી આ હવાની આજતો,
લ્યો હવે શ્વાસો ગણાવી જોઈએ.

 

ગીરીશ પરમાર
અમદાવાદ


***

 

Home    ||   Editorial Board    ||    Archive   ||  Submission Guide   ||   Feedback   ||  Contact us   ||  Author Index