અનુક્રમણિકા

પદ્ય
  ગઝલ :અનંત રાઠોડ "પ્રણય"
 

કોનું ?:ભારતી ઓઝા ‘ સુહાસિની’

   

અગડમ્-બગડમ્ :પ્રવીણ રાઠોડ

    ગઝલ :ગિરીશ પરમાર
  કાવ્યાસ્વાદઃ લોકસાહિત્યનું નજરાણું:  અજિત મકવાણા
વાર્તાવારિધિ : મારી કમલા - ક. મા. મુનશી
નવલકથા
    માસ્ટર ઝચારીઅસ ભાગ –3 : અનુ. જિગર શાહ   
    રોમીઓ અને જુલિયટ ભાગ- 3 : અનુ. મહેન્દ્ર ભટ્ટ

આસ્વાદ-સમીક્ષાલેખ

   

डॉ. कपिला पटेल :सामाजिक सरोकार के  कवि नागार्जुन

   

Dr. D. M. Bakrania - BLACK : THE DEAF BLINDNESS

   

Parimal Gohil - Thought on thought in A thoughtless situation

    Mitul Trivedi : Post-Existentialism and the Culture Cogito of an Individual Self : Reading Latin American Novel
આ પુસ્તકો તમે વાંચ્યા ?

અનિવાર્ય કારણોસર આ અંકમાં સુમન શાહની નિયમિત કટાર (જાત સાથે વાત) પ્રકાશિત કરી શકાઇ નથી 
Home    ||   Editorial Board    ||    Archive   ||  Submission Guide   ||   Feedback   ||  Contact us   ||  Author Index