અનુક્રમણિકા

સંપાદકીય
પદ્ય
  હરદ્વાર ગોસ્વામી
  ધ્વનિલ પારેખ
    રિષભ મહેતા
    સુસ્મિતા જોષી
   

ગાયત્રી ભટ્ટ

    પ્રવિણ બી. રાઠોડ
    કવિ રાવલ
    ગિરીશ પરમાર
 

ઉર્મિલા ચૌધરી

ગદ્ય
   

દીપક રાવલ (પંજાબી વાર્તા 'હવા ટાઇટ'નો ગુજરાતી અનુવાદ)

   

फरहीन नियाज़ पठान (ગુજરાતી વાર્તા "રોંગ નંબર"નો હિન્દી અનુવાદ)

   

હસમુખ પટેલ અને નરેન્દ્ર પટેલ (મીઝો વાર્તા The Hostel Sentinel નો ગુજરાતી અનુવાદ)

આસ્વાદ-સમીક્ષાલેખ

   

डा. बिन्दु भट्ट : विद्रोही भक्त-कवियत्री मीरां

   

ડૉ. હિમ્મત ભાલોડિયા : કાવ્યાસ્વાદનું ઉત્તમ ઉદાહરણ એટલે ‘ગુજરાતી કવિતાનો આસ્વાદ’

   

Prof. Mukesh R. Vyas : Ode To a Nightingale : an analysis

   

કાવ્યાસ્વાદ:  અજિત મકવાણા : ખાલી ઘરમાં સ્મૃતિ ઘણી

જાત સાથે વાત - સુમન શાહHome    ||   Editorial Board    ||    Archive   ||  Submission Guide   ||   Feedback   ||  Contact us   ||  Author Index