અનુક્રમણિકા

સંપાદકીય
પદ્ય
  ગઝલ : અશોક ચાવડા
 

કોનું? : ભારતી ઓઝા

    ગઝલ : પિયુષ પરમાર
 

કાવ્યાસ્વાદ:  અજિત મકવાણા

વાર્તાવારિધિ : શામળશાનો વિવાહ - ક. મા. મુનશી
ગદ્ય
    લજ્જા : માવજી માહેશ્વરી
    ડાંડિયો : જિગર શાહ
નવલકથા
    માસ્ટર ઝચારીઅસ : અનુ. જિગર શાહ   
    રોમીઓ અને જુલિયટ : અનુ. મહેન્દ્ર ભટ્ટ

આસ્વાદ-સમીક્ષાલેખ

   

પિન્કી પંડ્યા : મધ્યકાલીન દસ્તાવેજઃ  તત્કાલીન દસ્તાવેજલેખન તથા સમાજમાં ડોકિયું

   

ડૉ. દિલીપ ચારણ: મીશેલ ફૂકો, સમાજવિજ્ઞાનો અને સાહિત્ય

   

ડૉ. હિમ્મત ભાલોડિયા : કલા અને નીતિ

   

પ્રા. નરેન્દ્ર બી. રાવલ: सा मां पातु सरस्वती ! ...........

   

ડો. શિવાની પંડ્યા- અગન પિપાસા : આગમાંથી તાવીને મૂળને પામવાની કથા

    Mahesh Jani : Voice of Revolt- Kamala MarKandaya
   

ડૉ. નરેશ શુક્લ: અભિપ્રાય આપવો એ કલા છે ?

આ પુસ્તક તમે વાંચ્યું....

જાત સાથે વાત - સુમન શાહ 
Home    ||   Editorial Board    ||    Archive   ||  Submission Guide   ||   Feedback   ||  Contact us   ||  Author Index