અનુક્રમણિકા

અનુક્રમણિકા

પદ્ય

કાવ્ય : હરીશ મહુવાકર

ગદ્ય

લઘુવાર્તા – પારદર્શકતા : ભરત એમ. મકવાણા

વાર્તાવારિધિ

ચિઠ્ઠી : લે. સ્વ. રમણભાઇ મહીપતરામ નીલકંઠ

પુસ્તક-પરિચય

અછતમાં જીવેલી કાવ્યાનો સંપત્તિપ્રેમ પ્રગટાવતી વાર્તા 'છત-અછત' : ભરત એમ. મકવાણા

“નકલંક“ આખરે નકલંક રહી : પ્રા. દેવજી સોલંકી

આસ્વાદ-સમીક્ષાલેખ

અનુવાદ અને સમુહમાધ્યમો : ડૉ. નરેશ શુક્લ

‘મુનશીની નવલકથામાં કળાતત્વ’ : દીપક રાવલ

શબ્દસૃષ્ટિ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪મા પ્રગટ થયેલી વાર્તા (?) 'પ્રેમીના પપ્પાનો પત્ર' વિશે : સાગર શાહ

સમલૈંગિક સમ્બન્ધ અને સાહિત્ય અન્તર્ગત કિરીટ દૂધાતની વાર્તા ‘પાવય’ : ડૉ. મહેશકુમાર એ. પટેલ

ચેખોવ કૃત સત્તાધારીઓના બેહૂદાપણાની વાર્તાઓ : ડૉ. મનોજ માહ્યાવંશી

સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચે રચાતા, તૂટતા મુખર-અમુખર સંબંધની કથા : ‘આ ઘેર પેલે ઘેર’ : નીતિન રાઠોડ

યુઝ એન્ડ થ્રોની વરવી વાસ્તવિકતા પ્રગટાવતી 'કુલડી' વાર્તા : પ્રીતિ ધામેલિયા